GSR

Tikka, Heidi 2009. GSR, Tunteiden ekologiaa. XIV Mäntän kuvataideviikot. Näyttelykatalogi.

Ovatko tunteemme luonnollisia? Yksiselitteistä vastausta on vaikea löytää maailmassa, jossa luonnon ja ei-luonnon välinen erottelu purkautuu monilla alueilla, esimerkiksi bioteknologiassa. Niinpä myös “tunteiden ekologioita” on ajateltava hybrideinä, joissa inhimillinen ja teknologinen sekoittuvat eri tavoin. Inhimillisiä tunteita mallinnetaan, niiden pohjalta luodaan järjestelmiä ja teknisiä ratkaisuja, joilla puolestaan ohjaillaan kulutustottumuksia, ei-toivottua käyttäytymistä tai yleisesti niitä tunteita, joiden pohjalta teemme elämäämme koskevia valintoja.
Tunteiden hyödyntämistä vuorovaikutteisissa informaatiojärjestelmissä on tutkittu innokkaasti viime vuosina. Usein nämä sovellukset pohjautuvat jo pitkään käytössä olleisiin tekniikkoihin, joilla mitataan ihmisessä tapahtuvia fysiologisia muutoksia, joiden puolestaan ajatellaan vastaavan tunnetilassa tapahtunutta muutosta. GSR eli ihon sähkönjohtokyvyn muutoksia mittaava tekniikka keksittiin jo 1900-luvun alkupuolella ja sitä käytetään edelleen standardoiduissa valheenpaljastustesteissä. GSR mittaa stressireaktiota. Stressiin liittyvä tahdosta riippumaton hikoilun lisääntyminen näkyy mittaustuloksissa ihon sähkönjohtokyvyn muutoksena.
Miten ajatella tätä tunteiden instrumentalisoitumista osana nykyistä teknologista maisemaa? Kriittisen mediataiteen tehtävänä on pitää näkyvillä tapahtumassa olevia muutoksia ja leikitellä niiden outoudella, ennen kuin ne ehtivät kadota tavanomaisuuden horisonttiin ja muuttua näkymättömiksi. Installaationi esittää GSR-tekniikkaa sen yksinkertaisimmassa muodossa. Mittaustulos projisoidaan katsojan käden päälle liikkuvana kuvana, jossa käsi esittää eri tunnetiloja. Mittauslaitetta käyttävä katsoja tuottaa siten omalla kosketuksellaan sen dynamiikan, joka ohjaa käden performanssia.